Γιωργαλλής, Κύπρος Η. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Λωζάννη 1923: Διαχρονικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, Εκδόσεις Καστανιώτη