Ισίδωρος ο Χαρακηνός 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1999) Περί ποταμών και όρων επωνυμίας. Σταθμοί παρθικοί. Τεμάχια τινά και μαρτυρίαι. Μαρτυρίαι και τεμάχια. Περίπλους, Νέα Θέσις