Μιχαήλ, Κωνσταντίνος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Διαιτητικής παραγγέλματα: Προς την υγιεινήν δίαιταν αφορώντα. Ιστορία συνοπτική: Περί αρχής και προόδου της ιατρικής τέχνης, καίτινων περί αυτήν ευδοκιμησάντων ανδρών, Εκδόσεις του Φοίνικα