Τίμαιος

Τίμαιος


Απόδοσις εις την νεοελληνικήν Ανέστης Κεραμυδάς. Απαντήσεις εις τους μεταφραστάς, αναλυτάς και ερμηνευτάς του Πλατωνικού έργου

Πλάτων
μετάφραση: Ανέστης Κεραμυδάς

Ιερά Ελλάς, 2006
428 σελ.
ISBN 960-88752-8-5, ISBN-13 978-960-88752-8-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 25,48

Σεβαστή αναγνώστρια και σεβαστέ αναγνώστη, το βιβλίο τούτο είναι η μεγάλη απάντησις εις τους πολυάριθμους καθηγητάς του κατεστημένου, οι οποίοι προσπαθούν με σωνιστική και αγγλοσαξωνική λύσσα να παραποιήσουν τα αληθινά ιστορικά γεγονότα της παν-ιερής ελληνικής φυλής.
Επιθυμούν σφόδρα οι -δια ολίγον ακόμη- εξουσιασταί να αλλοιώσουν τας ηθικάς, φιλοσοφικάς και επιστημονικάς αξίας του Πλάτωνος και όλων των αειπαμμεγίστων Ελλήνων σοφών.
Ο "Τίμαιος" του Πλάτωνος ήτο και είναι ιερόν έργο. Ο δε συγγραφεύς Ανέστης Κεραμυδάς δίδει την πρέπουσα απάντηση εις τους μεταφραστάς, αναλυτάς και ερμηνευτάς του "Τίμαιου", διότι μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο θα λάμψει η πραγματική αλήθεια.
Το ανά χείρας βιβλίον δίδει πρώτη φορά εις το φως της δημοσιότητος το κωδικοποιημένον νόημα του Πλάτωνος εις τον "Τίμαιον" ώστε να ενημερωθεί ο καθείς δια το κρυπτόμενον του πλατωνικού έργου!