Δίοδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 43 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3826510
Αβραάμ Μαρία
Κυψέλης 50 Αθήνα Τηλ. 210 8229725