Εκκρεμές
Εκδότης
Διεύθυνση: Τζωρτζ 20-22, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3213583
e-mail: ekkremes@ekkremes.gr
web site: www.ekkremes.gr
Χριστίνα Ζήση