Σάκκουλας Π. Ν.
Εκδότης
Δίκαιο και Οικονομία
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 49 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3256000
e-mail: info@sakkoulas.com
web site: www.sakkoulas.com
Παναγιώτης Σάκκουλας