Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7273942
e-mail: history-bookstore@eie.gr
web site: history-bookstore.eie.gr