Όμβρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 23 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3644073
e-mail: omvros@otenet.gr
Κόκκινος Μιχάλης