Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: Κυδαθηναίων 11, 105 88 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3239225
e-mail: kms@otenet.gr
web site: users.otenet.gr/~kms