Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Εκδότης
ΙΝΣ
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 997128
e-mail: ins@phil.auth.gr
web site: ins.phil.auth.gr
Κεντρική διάθεση: Σ. Πατάκης Α.Ε. Ακαδημίας 65, 106 78 Αθήνα τηλ. 210 3811850, 210 3811740