Υπουργείο Αιγαίου
Εκδότης
Τηλέφωνο: 22510 38225
κ. Νίκος Κολέτσης