Ομάδα Νεανικής Πολυέκφρασης Αρκαδίας "Έλευσις"
Εκδότης
Διεύθυνση: Καλλιστούς 37, 22 100 Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2710 238493
Θόδωρος Καλοπίσης