Ελληνικά Ταχυδρομεία
Εκδότης
Διεύθυνση Φιλοτελισμού
Διεύθυνση: Αιόλου 100 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3353609
e-mail: a.stoumpis@elta-net.gr
web site: www.philotelismos.gr
Στούμπης Άγγελος