Πανεπιστήμιο Πατρών. Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης
Εκδότης
Τηλέφωνο: 2610 995056
Κατερίνα Συνέλλη