Τουρίκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Γαργητού 134 153 44 Γέρακας
Τηλέφωνο: 210 2757217
e-mail: tourikispublishing@gmail.com
Τουρίκης Κωνσταντίνος