Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Υπερείδου 7, Τ. Κ. 105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3246215
e-mail: edee@edee.gr
web site: www.edee.gr