Νέα Ακτίνα Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Φραγκοκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6198251
Χρήστος Τερζόπουλος