Πάτσης Μιχάλης
Εκδότης
Δρ. Φιλολογίας Τηλ. 6942 889 338, 2103802644
Τηλέφωνο: 210 7711307
e-mail: mixpat@hotmail.com