Πνευματικός Γ. Α.
Εκδότης
Διεύθυνση: Νοταρά 31 106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8232823
Σόλωνος 133 106 77 Αθήνα Τηλ. 01 3813998 Fax 01 3301429