διαΝΕΟσις
Εκδότης
Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης
Διεύθυνση: Γρανικού 7 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213 0023000
e-mail: info@dianeosis.org
web site: www.dianeosis.org