Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος
Ελλάδα


Ο Γε­ώρ­γι­ος Στ. Πα­λαι­ό­που­λος είναι ιστο­ρι­κός. Κά­το­χος Με­τα­πτυ­χι­α­κού Δι­πλώ­μα­τος Ειδί­κευ­σης (ΠΔΜ) στις Γλώσ­σες και τον Πο­λι­τι­σμό των χω­ρών της Νο­τι­ο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης με ειδί­κευ­ση στις Κοι­νω­νι­κές, Πο­λι­τι­σμι­κές και Πο­λι­τι­κές Δο­μές στη ΝΑ Ευρώ­πη, είναι από­φοι­τος της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής (ΑΠΘ), του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δημοτικής Εκ­παί­δευ­σης (ΑΠΘ), του Τμή­μα­τος Βαλ­κα­νι­κών Σπου­δών (ΑΠΘ-ΠΔΜ), και της Παι­δα­γω­γι­κής Ακα­δη­μί­ας Φλώ­ρι­νας. Ερευ­νη­τι­κά και συγ­γρα­φι­κά ασχο­λεί­ται με θέ­μα­τα της σύγ­χρο­νης ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας που σχε­τί­ζο­νται με την Κα­το­χή, την Αντί­στα­ση και τον ελ­λη­νι­κό Εμ­φύ­λιο Πό­λε­μο. Έχει πα­ρου­σι­ά­σει ανέκ­δο­τες ερευ­νη­τι­κές ειση­γή­σεις-ανα­κοι­νώ­σεις σε Δι­ε­θνή Επι­στη­μο­νι­κά Συ­νέ­δρια Ιστο­ρί­ας. Συγ­γρα­φέ­ας της με­λέ­της: Ο ελ­λη­νι­κός Εμ­φύ­λι­ος Πό­λε­μος. Μέ­σα από την έρευ­να της Δι­ε­ρευ­νη­τι­κής Επι­τρο­πής των Επει­σο­δί­ων στα Βό­ρεια Ελ­λη­νι­κά Σύ­νο­ρα του ΟΗΕ και τον Τύ­πο της επο­χής (1946-1947), Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ιού­νι­ος 2013.

(Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας