Μάρθα Λεμπέση


Η Μάρθα Λεµπέση είναι κοινωνιολόγος, µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληµατολογία, ιδρυτικό µέλος και Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.). Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται µε την Επάνοδο Ν.Π.Ι.Δ. για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζοµένων που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε αρµοδιότητες την παρακολούθηση και ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων και τη διαχείριση των στατιστικών στοιχείων του φορέα. Από το 2017 συµµετέχει και σε ερευνητικά προγράµµατα που υλοποιούνται στον φορέα. Επίσης, έχει συνεργαστεί και µε το Κέντρο Μελετών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕ.Θ.Ι.), στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικού προγράµµατος µε θέµα: "Παρεµβάσεις για την προώθησητης ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελµατική επανένταξη και προσαρµογή των κρατουµένων και αποφυλακισµένων γυναικών" και έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και συγκεκριµένα στο ερευνητικό πρόγραµµα "Δυναµική Διαχείριση βάσεων Κοινωνικών Δεδοµένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων (SoDaMap) της Δράσης Εθνικής Εµβέλειας "Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ"". Επίσης, έχει ασχοληθεί επιστηµονικά και ερευνητικά µε θέµατα που αφορούν την εγκληµατικότητα, τις αναπαραστάσεις του εγκλήµατος στα Μ.Μ.Ε., την αντεγκληµατική πολιτική, την επικοινωνία και το αίσθηµα ασφάλειας στα ΜΜΕ, την µετασωφρονιστική µέριµνα και την κοινωνική ενσωµάτωση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Άρθρα και µελέτες της έχουν δηµοσιευθεί σε συλλογικούς επιστηµονικούς τόµους και εγκληµατολογικά περιοδικά, ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας