Γιάννης Δεσύπρης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος