Ανδρέας Πανταζόπουλος
Μεσσηνία
Ελλάδα


Ο Αν­δρέ­ας Πα­ντα­ζό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1960 στα Φι­λι­α­τρά Μεσ­ση­νί­ας. Φοί­τη­σε στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών και στο Πα­νε­πι­στή­μιο Paris-XNanterre και είναι δι­δά­κτωρ πο­λι­τι­κής επι­στή­μης του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ερ­γά­ζε­ται ως ανα­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής πο­λι­τι­κής επι­στή­μης στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ και αρ­θρο­γρα­φεί τα­κτι­κά σε εφη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά. Εξω­τε­ρι­κός συ­νερ­γά­της-ερευ­νη­τής στο «Κέ­ντρο Πο­λι­τι­κών Ερευ­νών» (Cevipof-SciencesPo-Paris, 2009-2011). Το­μείς των επι­στη­μο­νι­κών του εν­δι­α­φε­ρό­ντων είναι το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα και οι κομ­μα­τι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες. Έχει γρά­ψει και με­τα­φρά­σει βι­βλία και άρ­θρα για τη σο­σι­αλ­δη­μο­κρα­τία, τον εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμό, τον αντι­ση­μι­τι­σμό, την άκρα δε­ξιά και το ρα­τσι­σμό. Από τις Εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο έχουν κυ­κλο­φο­ρή­σει τα βι­βλία του, «Ο Αρι­στε­ρος Εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμος 2008-2013», «Ο Αρι­στε­ρος Εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμος - Από την αντι­πο­λί­τευ­ση στην εξου­σία» και «Εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμός και νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τα στην Ελ­λά­δα».

(Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
«Τίποτε δεν αποκλείει το καλύτερο!»[ Στέλιος Ράμφος, Η Ελλάδα των ονείρων ]"The Books' Journal" τχ.118Απρίλιος 2021
Η δημοκρατία μεταξύ αξιών και ιστορίας[ Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Η υπονόμευση της δημοκρατίας 2015-2019 ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 11/4/2021
Τα όνειρα παράγουν την ιστορία[ Στέλιος Ράμφος, Η Ελλάδα των ονείρων ]"The Books' Journal" τχ.114Δεκέμβριος 2020
Στέλιος Ράμφος: «Αν υπήρχε δυτικό ρεύμα στην Ελλάδα, θα είχαμε βάλει τάξη στη ζωή μας»[ Στέλιος Ράμφος, Η Ελλάδα των ονείρων ]"The Books' Journal" 9/10/2020
Μια άλλη λαϊκότητα[ Δημήτρης Καλουδιώτης, Νέα κανονικότητα ]"The Books' Journal" τχ.104Δεκέμβριος 2019
Μαρτυρίες εναντίον του γκέτο της λήθης[ , Μη με ξεχάσετε ]"The Books' Journal" τχ.87Μάιος 2018
Στο επίκεντρο της ακρισίας[ Πάσχος Μανδραβέλης, Κρίση και ακρισία ]"The Books' Journal" τχ.83Δεκέμβριος 2017
Τα είναι λαϊκισμός και πώς αντιμετωπίζεται[ Συλλογικό έργο, Λαϊκισμός στην Ευρώπη και την Αμερική ]"Ελευθερία του Τύπου" 21/5/2017
Λαϊκισμός: χαρακτηριστικά και στρατηγικές αντιμετώπισής του[ Cas Mudde, Λαϊκισμός ]"The Books' Journal" 15/5/2017
Να κάνουμε και αυτό που δεν μας αρέσει![ Στέλιος Ράμφος, Πολιτική από στόμα σε στόμα ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 4/12/2016
Λαϊκισμός ή εθνικολαϊκισμός;[ Cas Mudde, Σύριζα: Η διάψευση της λαϊκιστικής υπόσχεσης ]"The Books' Journal" τχ.65Απρίλιος 2016
Ο «κομμουνισμός των ονείρων» στη θέση της πραγματικότητας[ Στέλιος Ράμφος, Η νίκη σαν παρηγοριά ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 28/6/2015
Ο μοιραίος εκσυγχρονισμός του λαϊκισμού[ Συλλογικό έργο, Η Ελλάδα στη δεκαετία του '80 ]"The Books' Journal" τχ.55Μάιος 2015
Βία αναπόφευκτη, βία νομιμοποιημένη;[ Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Εξτρεμισμός και πολιτική βία στην Ελλάδα ]"The Books' Journal" τχ.49Νοέμβριος 2014
Το χειρότερο από το χειρότερο[ Καρίνα Λάμψα, Η διάσωση ]"The Books' Journal" τχ.44Ιούνιος 2014
Δημοκρατική δυσφορία και άνοδος του λαϊκισμού[ Pierre-André Taguieff, Ο νέος εθνικολαϊκισμός ]"The Books' Journal" τχ.42Απρίλιος 2014
Η εθνικιστική βία[ Δημήτρης Κ. Ψυχογιός, Η πολιτική βία στην ελληνική κοινωνία ]Περιοδικό "Μεταρρύθμιση" 11/11/2013
Ο «δρόμος» και η κουλτούρα της σύγκρουσης[ Δημήτρης Κ. Ψυχογιός, Η πολιτική βία στην ελληνική κοινωνία ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 6/10/2013
Η κρίση τρέφει τους εξτρεμιστές[ Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Μύθοι και στερεότυπα της ελληνικής κρίσης ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 26/5/2013
Ο «λαός» και η δημοκρατία[ Pierre-André Taguieff, Ο νέος εθνικολαϊκισμός ]"Το Βήμα" 3/3/2013
Νεοέλληνας, ένα νήπιο χιλίων ετών[ Στέλιος Ράμφος, Ο "άλλος" του καθρέφτη ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 9/12/2012
Το εσωτερικό χρέος[ Στέλιος Ράμφος, Ο "άλλος" του καθρέφτη ]"Το Βήμα" 2/12/2012
Οι Έλληνες βουλιάζουν στον χρόνο[ Στέλιος Ράμφος, Time Out ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 20/5/2012
Από τις ιδεολογίες στις ιδέες[ Θανάσης Γιαλκέτσης, Σημειωματάριο ιδεών ]"The Athens Review of Books" τχ.29Μάιος 2012
Τι είναι αντισημιτισμός;[ Pierre-André Taguieff, Τι είναι αντισημιτισμός; ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1851Ιανουάριος 2012
Ο ολοκληρωτισμός των κομμάτων[ Simone Weil, Για την κατάργηση των κομμάτων ]"The Athens Review of Books" τχ.23Νοέμβριος 2011
Ο επίμονος αναγνώστης[ Συλλογικό έργο, Μετά το σεισμό ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 31/7/2011
Ο αγανακτισμένος θέλει και νόμο και αταξία[ Στέλιος Ράμφος, Το αδιανόητο τίποτα ]"Το Βήμα" 17/7/2011
Κοινωνικός διαμελισμός και πολιτική καχεξία[ Γιάννης Βούλγαρης, Η μοιραία πενταετία ]"The Athens Review of Books" τχ.20Ιούλιος-Αύγουστος 2011
Περί πίστεως[ Σταύρος Ζουμπουλάκης, Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο ]"Ελευθεροτυπία" 2/4/2010
Περί πατρίδας[ Συλλογικό έργο, Τι είν' η πατρίδα μας; ]"Ελευθεροτυπία" 9/1/2010
Ο εβραιόφοβος λόγος στην Ελλάδα[ Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης, Οι Εβραίοι ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1821Απρίλιος 2009
Η κουλτούρα της Δύσης[ Philippe Nemo, Τι είναι η Δύση; ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.53028/11/2008
Ελεύθερο κράτος ελεύθερα άτομα[ Philip Pettit, Θεωρία της ελευθερίας ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.49628/3/2008
Αντιπροσωπευτική δημοκρατία μετά ή αντί;[ Ευάγγελος Βενιζέλος, Προς μία μετα-αντιπροσωπευτική δημοκρατία ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.49229/2/2008
Το ΠΑΣΟΚ ως ιστορία[ Κώστας Λαλιώτης, Η πυξίδα ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.4898/2/2008
Ένας κόσμος σε εμπόλεμη κίνηση[ Σταύρος Ζουμπουλάκης, Στη σκηνή του κόσμου ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.48511/1/2008