Λουίζα Λουκοπούλου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το «καταφύγιο» της αρχαιότητας[ Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν ]"The Athens Review of Books" τχ.41Ιούνιος 2013