Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου Νικηφόρος Θεοτόκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας