Γεώργιος Θ. Καρδαράς
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Καρδαράς είναι δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, εντεταλμένος ερευνητής ΙΒΕ/ΕΙΕ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια