Τσαμπίκα Μπαφίτη
Ελλάδα


M.Sc, Ph.D. ECP, Κλινική και Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια και Επόπτρια, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, Ιδιωτική Πρακτική, Πρόεδρος της Εκ των Ένδον - Χώρος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής