Ιωάννα Μ. Βάμβουκα
Ελλάδα


Η Ιωάννα Μ. Βάμβουκα είναι απόφοιτος του τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Toulouse II - Le Mirail της Τουλούζης, με αντικείμενο τη διδασκαλία και μάθηση της γραφής σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση του γραπτού λόγου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας