Γεώργιος Ν. Κουτσοκλένης
Ελλάδα


Επί σειρά ετών πρόεδρος της "Εταιρείας Φωκικών Μελετών". Η λαογραφική συλλογή της εταιρείας απετέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου 'Αμφισσας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής