Στράτος Ν. Δορδανάς
Ελλάδα


Ο Στράτος Δορδανάς γεννήθηκε το 1968 στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Είναι Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής Ιστο­ρί­ας στο Τμή­μα Βαλ­κα­νι­κών, Σλα­βι­κών και Ανα­το­λι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα εστι­ά­ζο­νται στη με­λέ­τη των σχέ­σε­ων της Γερ­μα­νί­ας με τις βαλ­κα­νι­κές χώ­ρες τον 19ο-20ό αιώ­να, κα­θώς και σε ζη­τή­μα­τα σχε­τι­κά με την ιστο­ρία του ελ­λη­νι­κού μα­κε­δο­νι­κού χώ­ρου. Ειδι­κεύ­ε­ται στην πο­λι­τι­κή-δι­πλω­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ιστο­ρία, στη με­λέ­τη των πο­λε­μι­κών συρ­ρά­ξε­ων και των εμ­φύ­λι­ων συ­γκρού­σε­ων, με ση­μεία ανα­φο­ράς τους δύο πα­γκόσμι­ους πο­λέ­μους.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ευθύνη Σειράς
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Με όπλα τα λόγια[ Γιάννης Δ. Στεφανίδης, Υποκατάστατο ισχύος ]"The Athens Review of Books" τχ.103Φεβρουάριος 2019
«Δεν υπήρξαν ήρωες εδώ»: Το «ξεχασμένο» Μακεδονικό Μέτωπο[ Γιάννης Μέγας, Τα συμμαχικά στρατεύματα ]"The Athens Review of Books" τχ.78Νοέμβριος 2016
Εμφύλια πάθη: Χθες και σήμερα[ Στάθης Ν. Καλύβας, Εμφύλια πάθη ]"The Athens Review of Books" τχ.70Φεβρουάριος 2016
Η αδύνατη επανάσταση του ΚΚΕ[ Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση ]"The Athens Review of Books" τχ.67Νοέμβριος 2015
Καταστρέφοντας τη Δημοκρατία, δημιουργώντας το Γ' Ράιχ[ Richard J. Evans, Η έλευση του Γ΄ Ράιχ ]"The Athens Review of Books" τχ.54Σεπτέμβριος 2014
Ξαναγράφοντας την ιστορία της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη[ Σοφία Ηλιάδου - Τάχου, "Μέρες" της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη ]"The Books' Journal" τχ.39Ιανουάριος 2014
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί[ Margaret Olwen MacMillan, Οι ειρηνοποιοί ]"The Athens Review of Books" τχ.39Απρίλιος 2013
Η εθελοντική «αιχμαλωσία» Ελλήνων στο Γκαίρλιτς[ Γεράσιμος Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919 ]"The Athens Review of Books" τχ.19Ιούνιος 2011
Η χρονική «οροφή» της μελέτης είναι το 1974[ Στράτος Ν. Δορδανάς, Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.65222/4/2011
Την επομένη του πολέμου. Η πορεία των Ελλήνων Εβραίων από τον θάνατο στη ζωή[ Ιακώβ Σιμπή, Η ζωή απ’ την αρχή ]"The Athens Review of Books" τχ.17Απρίλιος 2011
Γερμανία Ώρα μηδέν[ Richard Bessel, Γερμανία 1945 ]"Η Αυγή" 11/1/2011
Ο πρώτος πόλεμος μνήμης (1950-1967)[ Ελένη Πασχαλούδη, Ένας πόλεμος χωρίς τέλος ]"The Athens Review of Books" τχ.10Σεπτέμβριος 2010
Αποφάσεις πολέμου, θριάμβου και καταστροφής[ Ian Kershaw, Μοιραίες επιλογές ]"The Athens Review of Books" τχ.5Μάρτιος 2010
Η «Δύση χωρίς τους Άλλους»[ Jack Goody, Η υφαρπαγή της ιστορίας ]"Η Αυγή" 29/9/2009
«Μια σχεδόν επιστημονική μέθοδος: Το Λένινγκραντ είναι καταδικασμένο να πεθάνει από λιμό»[ Michael Jones, Λένινγκραντ ]"Η Αυγή" 28/4/2009