Λαόνικος Διονυσίου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο δυστυχής Τωμαδάκης και ο περίφημος Θεοδωράκος[ Γιώργος Κ. Κατσίμπαλης, "Αγαπητέ μου Γιώργο", αλληλογραφία (1924-1970) ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1823Ιούνιος 2009