Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7273942
e-mail: bookstore@eie.gr
web site: www.eie.gr