Βιβλίο
Επιχειρηματικότητα γυναικών
Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης

Επιμέλεια: Μαρία Στρατηγάκη
Συλλογικό έργο
Θεοδοσία Ανθοπούλου
Ισαβέλλα Γιδαράκου
Ελένη Δημοπούλου
Λεωνίδας Καζακόπουλος
Δήμητρα Σκέμπερη
Σοφία Σκορδίλη
Μαρία Στρατηγάκη
Ευθύνη Σειράς: Δ. Γ. Τσαούσης
Αθήνα
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 207
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-01-1057-9
Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής 107
Σημειώσεις: Συνέκδοση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας & Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.).
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 13-07-2011)
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του διακρατικού προγράμματος δράσης για την «Ενθάρρυνση των γυναικών στην ενεργό άσκηση της ιδιοκτησίας τους στο χώρο των επιχειρήσεων και στη γεωργία» (Women Towards Ownership in Business and Agriculture) στο ελληνικό επιστημονικό κοινό και τους φορείς άσκησης πολιτικής.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση των γυναικών να ασκήσουν ενεργά τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή ιδιοκτησίας («ενεργός ιδιοκτησία») στο χώρο των επιχειρήσεων και τη γεωργία στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 2001-2005). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν φορείς άσκησης πολιτικής και ερευνητικά κέντρα από τη Νορβηγία, τη Λετονία, την Ισλανδία και τη Σουηδία. Το ελληνικό σκέλος υλοποιήθηκε από το ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία ερευνητικής ομάδας η οποία ανέλαβε και τη συγγραφή των κεφαλαίων της παρούσας έκδοσης.

Στην παρούσα έκδοση αποτυπώνονται, αναλύονται και συζητούνται τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Έμφαση δίνεται στις συνθήκες πρόσβασης των γυναικών στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στο βαθμό κατά τον οποίο όσες αποκτούν πρόσβαση ασκούν στην πράξη τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτήν. Διερευνώνται επίσης τα θεσμικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσες γυναίκες επιθυμούν να ασκήσουν ενεργό ρόλο ως ιδιοκτήτριες και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των υφισταμένων πολιτικών και την ανάπτυξη νέων με στόχο τον περιορισμό των εμποδίων.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:
- Μαρία Στρατηγάκη: "Επιχειρείν και ανατρέφειν: Σωρευτικοί ρόλοι γυναικών"
- Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ελένη Δημοπούλου, Σοφία Σκορδίλη: "Θεσμικό πλαίσιο"
- Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ελένη Δημοπούλου, Λεωνίδας Καζακόπουλος, Σοφία Σκορδίλη: "Ανισότητες των φύλων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και το εισόδημα"
-Σοφία Σκορδίλη: "Ιδιοκτησία και επιχειρηματικότητα στη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και το εμπόριο"
- Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ελένη Δημοπούλου, Λεωνίδας Καζακόπουλος: "Ιδιοκτησία και επιχειρηματικότητα στην πρωτογενή τομέα"
- Θεοδοσία Ανθοπούλου: "Πολιτισμικές στάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα των γυναικών"
- Παράρτημα Ι: Δήμητρα Σκέμπερη: "Ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups)"
- Παράρτημα ΙΙ: Δήμητρα Σκέμπερη: Παραδείγματα καλών πρακτικών γυναικείων συνεταιρισμών.