Βιβλίο
Αρχές και εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησηςΑθήνα
Γκιούρδας Β.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
σ. 688
ISBN: 978-960-387-520-8
Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία
Τιμή: 52.50€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η γνωριμία με τις αρχές και τις εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Είναι προφανές, ότι λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης η αναφορά δεν είναι εξαντλητική αλλά στοχευμένη ώστε ο αναγνώστης να διαπιστώσει το δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και να ενθαρρυνθεί για την ενδελεχέστερη ενασχόληση του με αυτή.

Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: χερσαίο περιβάλλον (καταγραφή των χρήσεων γης, των ειδών βλάστησης, των τύπων εδαφών και πετρωμάτων), αστικό περιβάλλον, καιρός και κλίμα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, θαλάσσιο περιβάλλον (παράκτιες ζώνες, νησιωτικές περιοχές, θαλάσσια ρύπανση), φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και τεχνολογικά ατυχήματα) και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την πληρότητα της παρουσίασης των εφαρμογών, γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Τέλος το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση του πλούτου των διαφόρων φασματικών περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπως αυτός αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες.