Βιβλίο
Πρακτικός σύμβουλος εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Αθανάσιος Γ. Δημητρακάς
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 775
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-810-5
Περιέχει: CD
Κυκλοφορεί
Τιμή: 69.31€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 12-03-2010)
Περίληψη:

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων που αφορούν στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και στην πρακτική εφαρμογή τους. Οι πρακτικές λύσεις που προτείνονται, καλύπτουν κατά μεγάλο μέρος τις ανάγκες των εταιρειών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεών τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδέχονται αλλαγές και βελτιώσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν κυρίως ως ένα βοήθημα για τους νομικούς, φοροτεχνικούς και λογιστές που θέλουν να συμβουλευτούν έναν πρακτικό οδηγό, ώστε σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία να καταλήξουν στις τελικές εισηγήσεις τους. Το συνοδευτικό CD περιλαμβάνει 137 υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή MS-Word έτοιμα για χρήση.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:
o Κωδικοποίηση του Ν. 3190/55 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ενημερωμένου μέχρι και το Ν.3769/09, καθώς και ερμηνεία των διατάξεων αυτού.
o Διαδικασία σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, υπόδειγμα καταστατικού, καθώς και υποδείγματα αποφάσεων των Διαχειριστών, της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, συμβολαιογραφικών πράξεων, ανακοινώσεων προς το Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
o Το Ν.Δ. 1297/72, το Ν. 2166/93 (άρθρα 1-5) και το Ν. 3296/04 (άρθρο 18) περί παροχής φορολογικών κινήτρων για τη μετατροπή και συγχώνευση επιχειρήσεων, με τις κύριες ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
o Πλήρη ανάλυση των διαδικασιών μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε., μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., συγχώνευσης δύο Ε.Π.Ε. με σύσταση νέας ή με απορρόφηση της μίας από την άλλη, συγχώνευσης δύο Ο.Ε. ή Ο.Ε. με Ατομική επιχείρηση για σύσταση Ε.Π.Ε., συγχώνευσης Ε.Π.Ε. με Α.Ε., Ο.Ε. ή Ατομική επιχείρηση για σύσταση Α.Ε., απορρόφησης Ε.Π.Ε. από Α.Ε., με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3190/55, του Κ.Ν. 2190/20, του Ν.Δ. 1297/72, του Ν. 2166/93 (άρθρα 1-5) και του Ν. 3296/04 (άρθρο 18).
o Υποδείγματα αποφάσεων των οργάνων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών, σχέδια συμβολαιογραφικών πράξεων μετατροπής, συγχώνευσης κ.λπ.
o Το Ν. 3419/05 σχετικά με την καθιέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
o Το Ν. 1676/86 (άρθρα 17-31) περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, με τις κύριες ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
o Το Ν. 2065/92 (άρθρα 20-27) περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων επιχειρήσεων, με τις κύριες ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
o Τον τρόπο υπολογισμού της αξίας μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων και της φορολογίας τους, λόγω πώλησης, κληρονομιάς, γονικής παροχής, δωρεάς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2238/94 και το άρθρο 12 του Ν. 2961/01, με τις κύριες ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.