Βιβλίο
Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό
Ερμηνεία, νομολογία, πρακτική

Νίκος Βερβερίδης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2009
σ. 464
ISBN: 978-960-272-611-2
Σημειώσεις: Πρόλογος: Γ. Τριανταφυλλάκης
Κυκλοφορεί
Τιμή: 45.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-01-2011)
Περίληψη:

Mε την παρούσα εργασία επιχειρείται μία πληρέστερη, προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης που κινείται με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών και συνεπώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους πελάτες τους. Αποτελείται από 3 Κεφάλαια: Ερμηνεία - Δικονομία - Υποδείγματα Δικογράφων. Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα σχετικά με το άνοιγμα πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, το όριο της πίστωσης, το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού (καταγγελία - έννοια - αποτελέσματα), την απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο, τον ανατοκισμό, των ευθυνομένων για τη μη πληρωμή του καταλοίπου, την εγγύηση πιστώσεως, την παραγραφή, τη χαρτοσήμανση της σύμβασης, τους καταχρηστικούς όρους συναλλαγών και τέλος τη νομοθετική ρύθμιση των οφειλών. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συναφή δικονομικά θέματα, όπως ενδεικτικά, η επιδίκαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η αγωγή (αοριστία - αίτημα), η ανακοπή και οι λόγοι ανακοπής, η ομοδικία (εναγομένων - καθών), η τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής, η πίστωση ενεχυρασμένων απαιτήσεων και η αναγνωριστική αγωγή. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση σχεδίων, σχετικών δικογράφων, αιτήσεων και αντιστοίχων διαταγών πληρωμής, καθώς και αγωγής για την επιδίκαση απαιτήσεων από αλληλόχρεο λογαριασμό.