Βιβλίο
Η δολοφονία του Καποδίστρια
Το τίμημα της ανεξαρτησίας

Τάσος Βουρνάς
Αθήνα
Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
2011
σ. 190
Σχήμα: 23χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-503-047-6
Τα Νέα· Φοβερά Ντοκουμέντα 7
Σημειώσεις: Συγκέντρωση υλικού: Μαρία Σαμολαδά. Επανέκδοση: "Φυτράκη Α.Ε.", [χ.χ.]. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα "Τα Νέα - Σαββατοκύριακο" στις 15.10.2011.
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Tρομερόν και φρικτόν άκουσμα! Μέγα και aνήκουστον δυστύχημα κατέλαβε την Ελλάδα! "Άνδρες αιμάτων κατέβαψαν τάς aνοσίους χείρας των είς τό αίμα του Πατρός της Πατρίδος.

Το πρωί της παρελθούσης Κυριακής, 27 του λήγοντος μηνός, ενώ η αείμνηστος Αυτού Εξοχότης εισήρχετο κατά το σύνηθες εις τον ενταύθα ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος, διά να προσφέρει την πνευματικήν λατρείαν εις τον Ύψιστον εν μέσω του λαού, εις τον οποίον η παρουσία του ενέπνεε την φιλοστοργωτάτην παρηγορίαν, και ή ευσέβεια του, το παράδειγμα της ακρότατης των αρετών, δύο αλιτήριοι, ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλαι, τον αφήρεσαν την ζωήν, και αφήρεσαν εκ μέσου του έθνους τον αγαπητόν αρχηγόν του. Οποία εκπληκτική λύπη και αδημοσία κατεκυρίευσεν ευθύς όλους! Ποίοι κοπετοί και θρήνοι ανδρών, γυναικών και παίδων συνώδευσαν το λείψανον της αοιδίμου Α.Ε. εις το παλάτιον! Ο λαός ιδών έμπροσθεν του πραχθείσαν την μεγίστην ανοσιουργίαν, εκινήθη εις τοσαύτην αγανάκτησιν, ώστε ο μεν πρώτος των εθνοκαταράτων τούτων πατροκτόνων έλαβεν ευθύς τα επίχειρα του τρομερού εγκλήματος των, ο δε έτερος δεν ήθελεν διαφύγει και αυτός την κοινήν οργήν, αν δεν έφθανε να καταφυγή εις τον οίκον του Κυρίου Αντιπρέσβεως της Γαλλίας, όστις τον παρέδωκεν ύστερον κατά ζήτησιν της Γερουσίας, διά να υποβληθή εις την αυστηρότητα της εθνικής δικαιοσύνης. Η πικρά αύτη είδησις διεδόθη εν ακαρεί είς όλην την πόλιν διά των κοινών γόων και αναστεναγμών.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Τα ντοκουμέντα
- Τα πρόσωπα
- Οι εικόνες
- Το γεγονός
- Τα πριν
Ένας κυβερνήτης αναλαμβάνει τα ηνία της εξουσίας
Μετά την απελευθέρωση
- Τα μετά
- Έγραψαν και είπαν για την καποδιστριακή πολιτεία