Βιβλίο
The Single Supervisory Mechanism (SSM)
Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union

Christos V. Gortsos
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2015
σ. 432
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-960-562-421-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 66.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-07-2017)
Περίληψη:

Η μελέτη "The Single Supervisory Mechanism (SSM) - Legal aspects of the first pillar of the European Banking Union" παρουσιάζει αναλυτικά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ ή Single Supervisory Mechanism - SSM), ο οποίος αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ την 4η Νοεμβρίου 2014. Είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα και δομείται σε επτά ενότητες.

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΕΜ εντάσσεται στο νέο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί σταδιακά (και συνεχίζει να διαμορφώνεται) από το 2008, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συστηματικά και (κατά το δυνατόν) αποτελεσματικά τα προβλήματα που ανέκυψαν τόσο από την πρόσφατη (2007-2009) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, όσο και από την τρέχουσα (και συνεχιζόμενη) δημοσιονομική κρίση και κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ. Εν όψει της δεύτερης αυτής κρίσης, κρίθηκε σκόπιμο, μεταξύ άλλων, να δημιουργηθούν για πρώτη φορά ενωσιακοί θεσμοί σε σχέση με το τραπεζικό «προστατευτικό δίχτυ», γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, με τον Κανονισμό του Συμβουλίου που διέπει τον ΕΕΜ (1024/2013) ανατέθηκαν «ειδικά καθήκοντα» μικρο-προληπτικής τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέλαβε πλέον και λειτουργία τραπεζικής εποπτικής αρχής.

Η μονογραφία φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια νομικών και οικονομολόγων, οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν εις βάθος τη λειτουργία του πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, και γενικότερα να είναι ενημερωμένοι για τις βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Το έργο αυτό απευθύνεται, επίσης, σε φοιτητές της νομικής, οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, αποτελώντας εργαλείο για εμβάθυνση στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο.

Το έργο ολοκληρώνεται με συστηματική καταγραφή των σχετικών πρωτογενών πηγών και εκτενέστατη βιβλιογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο όρων προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Η μελέτη εκδίδεται από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO).