Βιβλίο
Πρακτικό βοήθημα ΕΠΕ και ΙΚΕ 2020

Συλλογικό έργο
Αθήνα
Astbooks
2020
σ. 632
Σχήμα: 24χ16
ISBN: 978-618-5312-80-0
ISBN Σετ 618-5312-79-4
Α/Α Τόμου: 1
Αριθμός Τόμων: 1
Σημειώσεις: Συγγραφική υπευθυνότητα: Επιστημονική Ομάδα ASTbooks. Η τιμή αφορά το set των 2 τόμων.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 65.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 04-11-2020)
Περίληψη:

[set 2 τόμων]

Η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του βιβλίου "Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ", σύμφωνα με το ν.4541/2018, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΕ και ΙΚΕ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων εγκυκλίων και τροποποιήσεων του ΚΦΕ (ν.4172/2013) που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη έκδοση.

Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο μας, θα βρείτε επικαιροποιημένους τους νόμους σχετικά με την εταιρική μορφή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με τους ν.4601/2019 και ν.4635/2019 αντίστοιχα, με ανάλυση κατ' άρθρο των σημαντικότερων θεμάτων όπως η σύσταση, διαχείριση & ευθύνη εταίρων, εταιρικό κεφάλαιο, μετατροπή, συγχώνευση κ.ά.

Στο παρόν βιβλίο έχει γίνει εναρμόνιση των διατάξεων του ν.3190/1955 και ν.4072/2012 με τον καινούριο νόμο των Ανωνύμων Εταιριών.(ν.45458/2018)

Επιπλέον, περιέχεται πλούσια θεματολογία σχετικά με τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εταιρικών μορφών.

1ος τόμος:
Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο ν.3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", ο οποίος παρουσιάζεται (με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν.4541/2018 αλλά και τον πιο πρόσφατο ν.4601/2019) κατά άρθρο με πλήρη ανάλυση, σχόλια, επεξηγήσεις, σχετική νομοθεσία και νομολογία, φορολογική αντιμετώπιση, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Εταιρικό κεφάλαιο (αύξηση, μείωση)
- Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου (πράξεις υπαγόμενες, πράξεις που θεωρούνται σύσταση και απαλλάσσονται, πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, απαλλαγές και εξαιρέσεις)
- Λογιστικός χειρισμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου
- Εφαρμογή τεκμηρίων κατά τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου
- Εισφορές σε είδος (τρόπος αποτίμησης)
- Λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
- Φορολογική μεταχείριση της ζημίας από τη μεταβίβαση τίτλων
- Καταστατικό (περιεχόμενο, τροποποίηση)
- Διαδικασία σύστασης στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
- Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον νέο ν.4635/2019
- Διαχείριση Ε.Π.Ε. (ευθύνη διαχειριστών, ανάκληση)
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σύνταξη, υποδείγματα, έλεγχος, δημοσιότητα)
- Αποθεματικά
- Διάθεση κερδών (παράδειγμα)
- Εταιρικά μερίδια (μεταβιβάσεις, κατάσχεση)
- Λύση Ε.Π.Ε.
- Εκκαθάριση (ισολογισμός έναρξης και λήξης)

Επιπλέον στο παράρτημα του 1ου τόμου θα βρείτε αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. με λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.