Βιβλίο
Διαδρομές

Συλλογικό έργο
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2021
σ. 288
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-204-045-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 13.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Πο­λι­τι­κο­ποι­ή­θη­καν τα χρό­νια του '60 και ιδι­αί­τε­ρα μέ­σα στη δι­κτα­το­ρία. Συμ­με­τεί­χαν σε δι­ά­φο­ρα κόμ­μα­τα, πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ομά­δες. Δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­θη­καν και στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση. Ορι­σμέ­νοι στα­μά­τη­σαν, άλ­λοι συ­νε­χί­ζουν.

Ο κα­θέ­νας από τους οκτώ συγ­γρα­φείς πε­ρι­γρά­φει την πο­λι­τι­κή-προ­σω­πι­κή δι­α­δρο­μή του από πιο πα­λιά μέ­χρι χτες, μέ­χρι σή­με­ρα. Κα­τα­θέ­τει γε­γο­νό­τα, στιγ­μι­ό­τυ­πα, εμπει­ρί­ες, βε­βαι­ό­τη­τες και αμ­φι­σβη­τή­σεις. Άκρως υπο­κει­με­νι­κά.

Το πλαί­σιο του χρό­νου είναι ενι­αίο. Οι εμπει­ρί­ες, ατο­μι­κές ή συλ­λο­γι­κές, έχει ση­μα­σία πώς προσ­λή­φθη­καν από τον κα­θέ­να. Τα ερω­τη­μα­τι­κά ξε­κί­νη­σαν σκόρ­πια και δι­α­φο­ρε­τι­κά μα τεί­νουν να συ­γκλί­νουν.

Συγγραφείς: ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΤΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Βασίλης ΚαπετανγιάννηςΠολιτικές αφετηρίες, ταξίδια και προορισμοί"The Books' Journal"124Νοέμβριος 2021
Πέτρος Ευθυμίου«Εμείς του '60 –άντε και '70– οι εκδρομείς»"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα"25/7/2021
Μυρτώ Λιαλιούτη«Εμείς του ’60, άντε και του 70 οι εκδρομείς»"Τα Νέα"10/4/2021