Βιβλίο
Ελληνική πολιτιστική διπλωματία
Σύγχρονες προσεγγίσεις. Μελλοντικές προκλήσεις

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Δή­μη­τρα Κιζ­λά­ρη
Επιμέλεια: Μα­ρία Σι­ε­χα­τέ
Εισήγηση: Συλλογικό έργο
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2021
σ. 288
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-458-649-3
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Σημειώσεις: Πρόλογος: Γιώργος Παγουλάτος
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Κα­θώς η Ελ­λά­δα δι­α­νύει τα πρώ­τα της βή­μα­τα με­τά την πε­ρί­ο­δο της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, οι ευκαι­ρί­ες που ανοί­γο­νται μπρο­στά της, προ­κει­μέ­νου να το­πο­θε­τη­θεί στο πα­γκό­σμιο στε­ρέ­ω­μα υφαί­νο­ντας ένα νέο αφή­γη­μα για τον εαυ­τό της, είναι πολ­λές. Ιστο­ρι­κά, η Ελ­λά­δα δί­νει ιδι­αί­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα στην πο­λι­τι­στι­κή της κλη­ρο­νο­μιά και προ­ω­θεί την εικό­να μι­ας χώ­ρας «πο­λι­τι­στι­κού γί­γα­ντα». Παρ¹ όλα αυτά, υπάρ­χουν πολ­λά ερω­τή­μα­τα που ανα­φύ­ο­νται σε σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κή δι­ά­στα­ση και έκτα­ση της άσκη­σης πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας απο την Ελ­λά­δα. Ποιοι είναι οι κρα­τι­κοί φο­ρείς που ασχο­λού­νται με τον σχε­δι­α­σμό της στρα­τη­γι­κής στον το­μέα του Πο­λι­τι­σμού στις εξω­τε­ρι­κές σχέ­σεις; Ποια είναι τα στοι­χεία εκεί­να του πο­λι­τι­σμού που τε­λι­κά επι­λέ­γο­νται για την προ­ώ­θη­ση της χώ­ρας μας στο εξω­τε­ρι­κό και συμ­βάλ­λουν στη δη­μι­ουρ­γία ενός «με­γά­λου αφη­γή­μα­τος»; Τέ­λος, πό­σο κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νη είναι η άσκη­ση της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας στην Ελ­λά­δα;

Το βι­βλίο αυτό φι­λο­δο­ξεί να απα­ντή­σει σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα και να εξε­ρευ­νή­σει τα όρια της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας όχι μό­νο ως ακα­δη­μα­ϊ­κό πε­δίο, αλ­λά και ως πε­δίο άσκη­σης πο­λι­τι­κής. Ο πα­ρών τό­μος συ­γκε­ντρώ­νει για πρώ­τη φο­ρά ένα φά­σμα ανα­λύ­σε­ων, από­ψε­ων και αφη­γή­σε­ων από τρεις δι­α­φο­ρε­τι­κές ομά­δες εν­δι­α­φε­ρό­με­νων: ακα­δη­μα­ϊ­κούς, δι­οι­κη­τι­κά στε­λέ­χη υπουρ­γεί­ων και επαγ­γελ­μα­τί­ες του πο­λι­τι­σμού. Απώ­τε­ρος στό­χος είναι να δι­α­φα­νεί η πο­λυ­σχι­δής φύ­ση του πε­δίου, ώστε να γί­νει κα­τα­νο­η­τό ότι οποι­οσ­δή­πο­τε σχε­δι­α­σμός προς μια κε­ντρι­κή στρα­τη­γι­κή για την πο­λι­τι­στι­κή δι­πλω­μα­τία οφεί­λει να λαμ­βά­νει υπό­ψη πο­λυ­ποί­κι­λες ανά­γκες, φέρ­νο­ντας σε συ­νερ­γα­σία φο­ρείς με πε­ρι­ο­χή ευθύ­νης που πα­ρα­δο­σι­α­κά δεν αλ­λη­λο­ε­φά­πτο­νται.

Το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται τό­σο σε σπου­δα­στές δι­ε­θνών σχέ­σε­ων όσο και πο­λι­τι­στι­κής δι­α­χεί­ρι­σης, αλ­λά και σε επαγ­γελ­μα­τί­ες του χώ­ρου του πο­λι­τι­σμού που εν­δι­α­φέ­ρο­νται για τη δι­ε­θνή δι­ά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Η έκ­δο­ση φι­λο­δο­ξεί να ρί­ξει φως στο πώς η πο­λι­τι­στι­κή δι­πλω­μα­τία δι­οι­κεί­ται σε εθνι­κό επί­πε­δο, προ­χω­ρώ­ντας πέ­ρα από την απλή χαρ­το­γρά­φη­ση του το­πίου στην ανά­δει­ξη των αντι­θέ­σε­ων που το ση­μα­δεύ­ουν, εισά­γο­ντας έναν βα­θύ­τε­ρο προ­βλη­μα­τι­σμό για το μέλ­λον της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας στην Ελ­λά­δα.

Εισήγηση: Βαλλιανάτος, Στέφανος Δρ || Βλάσσης, Αντώνιος, Δρ || Γαλιατσάτου, Παναγιώτα || Θεοδούλου-Χαραλάμπους, Έλενα, Δρ || Κιζλάρη, Δήμητρα || Κολοκυθά, Όλγα || Κουρή, Μαρία, επιστήμονας πολιτιστικής διαχείρισης || Κωστάκης, Μάριος || Μάγκου, Ματίνα, Δρ || Μακρής, Σπυρίδων, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης || Μπουτσιούκη, Σοφία || Σαραγά, Νικολέττα || Σιεχατέ, Μαρία || Τσιάβος, Πρόδρομος