Βιβλίο
Περιπέτειες της μεσαίας τάξης
Κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης

Παναγής Παναγιωτόπουλος
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2021
σ. 424
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-458-992-0
Πολιτική Σκέψη
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
Περίληψη:

Ποια είναι η ιστο­ρία της με­σαί­ας τά­ξης στη Δύ­ση με­τά τον Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο; Ποια η σχέ­ση της με την κα­τα­νά­λω­ση, τον ατο­μι­κι­σμό και τη χει­ρα­φέ­τη­ση; Με ποι­ον τρό­πο φτά­σα­με στην παν­θο­μο­λο­γού­με­νη πλέ­ον υπαρ­ξι­α­κή της κρί­ση; Ποια η ιστο­ρι­κή πο­ρεία των με­σαί­ων στρω­μά­των στην Ελ­λά­δα από τη δε­κα­ε­τία του ?60 και με­τά; Μέ­σα από ποι­ες εμπει­ρί­ες συ­νά­φθη­κε το κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής με­σαί­ας τά­ξης; Πώς γί­νε­ται η ελ­λη­νι­κή οικο­γέ­νεια να είναι ταυ­τό­χρο­να ο βι­ό­το­πος και η κα­τα­δί­κη της; Υπάρ­χει ακό­μα κά­ποια ταυ­τό­τη­τα με­σαί­ων στρω­μά­των στη χώ­ρα μας ή πλέ­ον έχουν δι­α­σπα­στεί σε αντί­πα­λες μι­κρό-κοι­νό­τη­τες αν­θρώ­πων οι οποίοι με δυ­σκο­λία συ­νυ­πάρ­χουν σή­με­ρα στους τό­πους της κοι­νω­νι­κής και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ερή­μω­σης; Η κρί­ση της παν­δη­μί­ας θα επι­κυ­ρώ­σει τις ανι­σό­τη­τες που δι­έ­πουν τις σχέ­σεις των με­λών της πα­λι­άς με­σαί­ας τά­ξης στην Ελ­λά­δα ή μή­πως θα απο­δει­χτεί ευκαι­ρία για μια νέα κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή σύ­γκλι­ση;

Αυτά είναι με­ρι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που θέ­τει και πα­σχί­ζει να απα­ντή­σει αυτό το βι­βλίο.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Αρίστος ΔοξιάδηςΠοια είναι πραγματικά η μεσαία τάξη;"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα"3/10/2021
Άγγελος ΝαστούληςΗ Ελλάδα της ευδαιμονίας και της ρευστότηταςfrear.gr4Φθινόπωρο 2021
Χαριτίνη ΜαλισσόβαΠεριπέτειες της μεσαίας τάξηςdiastixo.gr20/9/2021
Κώστας ΚαρακώτιαςΠροβολές της μεσαίας τάξης"Εφημερίδα των Συντακτών"10/7/2021
Γιάννης ΚτενάςΑπό τον φραπέ στο φρέντο"Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο"26/6/2021
Βασίλης ΒαμβακάςΑπό την ασφαλή στην επισφαλή μεσαία τάξη"The Books' Journal"120Ιούνιος 2021
Δήμητρα ΓκρουςΑναζητώντας ένα παρελθόν που είχε μέλλον"Athens Voice"17/6/2021
Νικόλας Α. ΣεβαστάκηςΠεριπέτειες της μεσαίας τάξηςwww.bookpress.gr11/6/2021
Γιάννης ΒούλγαρηςΤι γίνεται με τη «μεσαία τάξη»; "Τα Νέα"5/6/2021
Ξενοφών Α. ΜπρουντζάκηςΗ θαυμαστή πινακοθήκη της μεσαίας τάξης"Το Ποντίκι"27/5/2021
Αντώνιος ΚαραμπάτζοςΗ μεσαία τάξη αποκαλυπτόμενη"Το Βήμα"/ "Βιβλία"23/5/2021
Στέφανος ΚαβαλλιεράκηςΕρευνώντας την ιστορία και τη λειτουργία της τάξης μας, ανακαλύπτοντας την ύπαρξή μας"Lifo"13/5/2021