Βιβλίο
Η ζωή του νου
Τόμος ΙΙ: Βούληση

Hannah Arendt
Μετάφραση: Δημήτρης Κ. Ψυχογιός
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2023
σ. 384
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-204-391-2
Σημειώσεις: Πρόλογος: Δη­μή­τρης Κ. Ψυ­χο­γι­ός
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 01-12-2023)
Περίληψη:

Η Ζωή του Νου, απο­τε­λού­με­νη από δύο τό­μους που εξε­τά­ζουν τη Σκέ­ψη και τη Βού­λη­ση, είναι το τε­λευ­ταίο και ίσως το κο­ρυ­φαίο έρ­γο της Χά­να Άρεντ. Με­τα­το­πί­ζο­ντας το εν­δι­α­φέ­ρον της από τον κό­σμο της πο­λι­τι­κής πρά­ξης, τη Vita Activa, με τον oποίο είχε ασχο­λη­θεί δη­μι­ουρ­γι­κό­τα­τα, δι­εισ­δύει βα­θιά στις νο­η­τι­κές δι­α­δι­κα­σί­ες, στη Vita Contemplativa. Πρό­κει­ται για εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη και προ­κλη­τι­κή ανά­λυ­ση του αν­θρώ­πι­νου νου μέ­σω της κρι­τι­κής προ­σέγ­γι­σης του έρ­γου των με­γά­λων φι­λο­σό­φων, από τους Προ­σω­κρα­τι­κούς ως τους σύγ­χρο­νους. Κύ­κνειο άσμα της Χά­να Άρεντ, γεν­ναι­ό­δω­ρη φι­λο­σο­φι­κή πα­ρα­κα­τα­θή­κη για τη ση­με­ρι­νή και τις επό­με­νες γε­νι­ές.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Αναστάσης ΒιστωνίτηςΟ γοητευτικός κόσμος του νου"Το Βήμα"/ "Βιβλία"11/2/2024