Βιβλίο
Οι θησαυροί του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα χειρόγραφα
Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Πρωτάτον, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου

Επιμέλεια: Στυλ. Μ. Πελεκανίδου
Επιμέλεια: Παναγ. Κ. Χρήστου
Επιμέλεια: Χρυσ. Μαυροπούλου - Τσιούμη
Φορέας: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών
Φωτογράφος: Μάκης Σκιαδαρέσης
Αθήνα
Εκδοτική Αθηνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
1973
σ. 496
Σχήμα: 35χ25
Δέσιμο: Δερματόδετο
ISBN: 978-960-213-166-4
ISBN Σετ 960-213-165-9
Α/Α Τόμου: 1
Αριθμός Τόμων: 1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 92.87€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη:

Η Εκδοτική Αθηνών παρουσιάζει με υπερηφάνειαν τον πρώτον επί διεθνούς επιπέδου corpus εγχρώμων μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων του Αγίου Όρους, έργον πολύμοχθον του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Η δημοσίευσις των μικρογραφιών αυτών ικανοποιεί των επιτακτικωτέρων αιτημάτων της βυζαντινολογίας, διότι τα απαράμιλλα ταύτα δείγματα βυζαντινής τέχνης ήσαν μέχρι τούδε δυσκόλως προσιτά εις τους μελετητάς. Διά της παρούσης εκδόσεως εξουδετερούνται οι τεχνικαί δυσχέρειαι των ειδικών, οι οποίοι διά πρώτην φοράν θα έχουν εις την διάθεσίν των δι' έρευναν και συγκριτικήν μελέτην το άφθονον, ποικίλον και υψηλής ποιότητος θησαυρόν των μικρογραφιών του Αγίου Όρους.[...]
Γεώργιος Α. Χριστόπουλος.